THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Số kí hiệu TTHC_HS
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/03/2023
Thể loại Quy chế
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường THPT Cửa Lò 2
Người ký Hiệu trưởng: Vương Xuân Chấn

Nội dung

SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
 
 
 
  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cửa Lò, ngày 02 tháng 3 năm 2023
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH
Trường THPT Cửa Lò 2
 
 
1. Nhận bằng tốt nghiệp THPT
1.1. Người nhận là chủ nhân (học sinh)
- Xuất trình căn cước công dân (CCCD) của học sinh;
- Nhận và kiểm tra các thông tin trên bằng;
- Ký vào sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THPT.
          1.2. Người nhận là cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
          - Xuất trình CCCD của người nhận;
- Nhận và kiểm tra các thông tin trên bằng;
- Ký vào sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THPT.
          2. Nhận học bạ THPT (đối với học sinh đã tốt nghiệp)
2.1. Người nhận là chủ nhân (học sinh)
- Xuất trình CCCD của học sinh;
          - Nhận và kiểm tra các thông tin trên học bạ; kiểm tra việc ký và đóng dấu của nhà trường trên học bạ;
          - Ký tên vào sổ cấp phát học bạ.
          2.2. Người nhận là cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
          - Xuất trình CCCD của người nhận;
          - Nhận và kiểm tra các thông tin trên học bạ; kiểm tra việc ký và đóng dấu của nhà trường trên học bạ;
          - Ký tên vào sổ cấp phát học bạ.
          3. Mượn hồ sơ học sinh (đối với học sinh đang học)
          - Học sinh làm đơn xin mượn hồ sơ học sinh;
          - Trình đơn để Hiệu trưởng phê duyệt;
          - Xuất trình CCCD, mượn hồ sơ và ký tên vào sổ mượn ở văn thư nhà trường;
          - Trả hồ sơ theo đúng lịch hẹn.
          4. Rút hồ sơ học sinh (đối với học sinh đang học)
          - Cha, mẹ hoặc người giám hộ làm đơn xin rút hồ sơ học sinh;
          - Xuất trình CCCD, nhận và ký vào sổ giao nhận hồ sơ.
 
          5. Cấp bản kết quả học tập và rèn luyện
          - Học sinh làm đơn xin cấp bản kết quả học tập và rèn luyện (trình bày rõ lý do; ghi rõ họ tên, ngày sinh, khóa học, học lớp nào 10..., 11..., 12...), kèm theo CCCD;
          - Văn thư trả kết quả cho học sinh và lưu hồ sơ chậm nhất 03 ngày làm việc.
          6. Việc chuyển trường đối với học sinh
6.1. Điều kiện chuyển trường (theo Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT)
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.
          6.2. Học sinh chuyển đi:
          6.2.1. Điều kiện để được chuyển đi:
          + Hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian học tại trường THPT Cửa Lò 2;
          + Có sự đồng ý tiếp nhận của trường được chuyển đến;
          6.2.2. Những trường hợp không được chuyển đi:
          Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2 không làm thủ tục chuyển trường đối với một trong các trường hợp sau:
+ Không đảm bảo các điều kiện nêu ở mục 6.1 và 6.2.1;
          + Học sinh bị xếp hạnh kiểm hoặc học lực yếu cả năm (đối với trường hợp chuyển đi trong hè); học sinh bị xếp hạnh kiểm hoặc học lực yếu học kỳ 1 (đối với trường hợp chuyển đi giữa năm học);
          + Học sinh đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở mức tạm dừng học ở trường có thời hạn;
          + Học sinh nghỉ học quá 45 buổi trong năm học;
          + Chuyển trường không đúng thời điểm tại mục 6.4 của Quy định này.
          6.2.3. Thủ tục chuyển đi:
          + Cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2 về lý do chuyển trường đi;
+ Khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2, cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh ký đơn xin chuyển trường (theo mẫu của trường chuyển đến);
          + Xin ý kiến tiếp nhận của trường được chuyển đến;
          + Trình đơn xin chuyển trường có ý kiến tiếp nhận của trường được chuyển đến cho Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2 (02 đơn);
          + Xuất trình thẻ CCCD, nhận giấy giới thiệu chuyển trường và các hồ sơ liên quan tại văn thư và ký vào hồ sơ giao nhận hồ sơ;
          + Trình hồ sơ chuyển trường cho trường được chuyển đến (lưu ý: Đối với học sinh chuyển đi khác tỉnh hoặc học sinh chuyển đi sau khi kết thúc học kỳ 01 lớp 10 thì phải trình hồ sơ cho Giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An, qua bộ phận một cửa của sở GD-ĐT Nghệ An; sau đó trình hồ sơ cho Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh chuyển đến).
          6.3. Học sinh chuyển đến:
          6.3.1. Điều kiện để được chuyển trường đến:
          Nhà trường chỉ tiếp nhận những học sinh có đủ các điều kiện sau:
          + Học sinh hệ Công lập thuộc các trường THPT;
          + Học lực và hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên;
          + Không trong thời gian thi hành kỷ luật của trường chuyển đi;
          + Số buổi nghỉ học trong năm học chưa vượt quá 45 buổi;
          + Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
          6.3.2. Những trường hợp không được tiếp nhận:
          + Không đảm bảo các điều kiện nêu ở mục 6.1 và 6.3.1 (qua đối chiếu hồ sơ hoặc qua xác minh của nhà trường);
          + Chuyển trường không đúng thời điểm tại mục 6.4 của Quy định này.
          6.3.3. Thủ tục chuyển đến
          + Cha, mẹ hoặc người giám hộ học sinh ký đơn xin chuyển trường;
          + Trình đơn xin chuyển trường cho Hiệu trưởng THPT Cửa Lò 2 (02 đơn);
          + Làm thủ tục tại trường chuyển đi;
          + Trình hồ sơ chuyển trường cho Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2 (lưu ý: Đối với học sinh chuyển đến từ tỉnh khác hoặc học sinh chuyển đến sau khi kết thúc học kỳ 01 lớp 10 thì phải trình hồ sơ cho Giám đốc sở GD-ĐT của tỉnh đó, sau đó trình hồ sơ cho Giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An, qua bộ phận một cửa của sở GD-ĐT Nghệ An);
          + Nhận giấy giới thiệu vào lớp cho học sinh.
          6.4. Thời điểm chuyển trường:
          - Thời gian làm hồ sơ chuyển trường đi hoặc ký đơn chuyển trường đến: Trước khi khai giảng năm học hoặc trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc học kỳ 1.
          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đến: Trong vòng 02 tuần kể từ khi Hiệu trưởng ký tiếp nhận vào đơn xin chuyển trường.
          * Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục trên
          Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 (từ Thứ 2 đến Thứ 7, trừ ngày Lễ)
          Buổi chiều: Từ 14 giờ 15 đến 16 giờ 15 (Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, trừ ngày Lễ).
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vương Xuân Chấn
 
 
 
Mẫu đơn chuyển trường đến:
Mẫu 1: Đối với học sinh chuyển trường đến từ các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ an.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                          …………., ngày …… tháng ….. năm …….
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi:
- Hiệu trưởng  (ghi tên trường chuyển đi)
- Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2.
 
          Tên tôi là:………………………..
          Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………
          Là cha, mẹ hoặc người giám hộ em:……………………………….. học sinh lớp………….. trường…………………………….
          Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho học sinh …………………………. từ trường THPT…… …………………………………đến trường THPT Cửa lò 2.
Lý do chuyển trường………………………….
          Tôi xin cam đoan các nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác. Kính mong các Thầy, Cô xem xét và giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)
 
         
 
 
Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 2: Đối với học sinh chuyển đến từ các trường trong tỉnh Nghệ An trong năm học lớp 10.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                          …………., ngày …… tháng ….. năm …….
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi:
- Giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An
- Hiệu trưởng trường THPT…….. (ghi tên trường chuyển đi)
- Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2.
 
          Tên tôi là:………………………..
          Chỗ ở hiện nay:……………………………..
          Là cha, mẹ hoặc người giám hộ em:……………………………….. học sinh lớp………….. trường…………………………….
          Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho học sinh …………………………. từ trường THPT…… …………………………………đến trường THPT Cửa lò 2.
Lý do chuyển trường………………………….
Tôi xin cam đoan các nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác. Kính mong các Thầy, Cô xem xét và giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)
 
         
 
 
Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 3: Đối với học sinh chuyển đến từ các tỉnh khác.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                          …………., ngày …… tháng ….. năm …….
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi:
- Giám đốc sở GD-ĐT ……
- Giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An
- Hiệu trưởng trường THPT…… (ghi tên trường chuyển đi)
- Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò 2.
 
          Tên tôi là:…………………………………………………………………...
          Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………
          Là cha, mẹ hoặc người giám hộ em:……………………………….……….. học sinh lớp …., trường THPT ……, tỉnh …….
          Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho học sinh …………………………. từ trường THPT……., tỉnh…….. đến trường THPT Cửa Lò 2, tỉnh Nghệ An.
Lý do chuyển trường………………………….
          Tôi xin cam đoan các nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác. Kính mong các Thầy, Cô xem xét và giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.
          (Hồ sơ kèm theo: Học bạ chính của học sinh)
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)
 
         
 
 
Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Trường THPT Cửa Lò 2"

Các văn bản cùng người ký "Hiệu trưởng: Vương Xuân Chấn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây